LBC en Bart Staes: “EU parlement, stem niet voor CETA”

Een 'bijlage' of 'verklaring' bij het CETA-verdrag, wat betekent dat?
FacebooktwitterFacebooktwitter

Bediendenvakbond LBC-NVK en Groen EU-parlementslid Bart Staes roepen alle Belgische europarlementsleden op om het CETA-vrijhandelsakkoord tussen Canada en de EU niet te ratificeren op 15 februari 2017. Met die stemming treedt een deel van dat verdrag al in werking nog voor de ratificatie door de nationale parlementen van alle EU-lidstaten.

Bediendenvakbond LBC-NVK sluit zich aan bij de oproep van de koepelorganisatie Europees verbond van Vakverenigingen (EVV) om het vrijhandelsakkoord Comprehensive Economic and Trade Agreement niet goed te keuren in het Europees Parlement. Op 15 februari 2017 wordt dat handelsverdrag ter stemming voorgelegd aan de plenaire zitting.

Internationale verdragen moeten na ondertekening door de staatshoofden of regeringsleiders van de betrokken staten ook worden voorgelegd aan de betrokken parlementen. De tekst van deze verdragen kan door de parlementen echter niet gewijzigd worden, zoals dat wel het geval is voor normaal wetgevend werk. De tekst moet in zijn geheel of aanvaard of verworpen worden door een meerderheidsstemming. Deze stemming wordt ‘ratificatie’ genoemd en betekent het in nationale wet omzetten van een internationaal verdrag.

‘Gemengde’ verdragen

In het geval van verdragen die de EU als geheel afsluit, bestaan verschillende procedures. Sommige verdragen moeten enkel door het Europees Parlement worden geratificeerd, sommige verdragen moeten na de ratificatie door het Europees Parlement ook nog door alle betrokken parlementen van de EU-lidstaten worden geratificeerd voor ze in werking kunnen treden.

Er zijn daarnaast ook ‘gemengde’ verdragen. Na ratificatie door het Europees Parlement treden dan reeds bepaalde delen van het betrokken verdrag in werking. Na ratificatie door de nationale parlementen wordt het gehele verdrag uitgeleverd. CETA is een ‘gemengd’ verdrag. Na eventuele ratificatie door het Europees Parlement worden bepaalde onderdelen van het verdrag uitgevoerd.

Ernstige bezwaren

Het EVV heeft ernstige bezwaren tegen CETA en vraagt in een brief aan de EU-parlementsleden om de Europese Commissie te bevelen het verdrag te herzien en terug de dialoog met Canada te beginnen. Tevens vragen zij hen het verdrag in zijn huidige vorm niet goed te keuren op 15 februari 2017. De voornaamste bezwaren in de open brief zijn:

  • de belofte van meer fatsoenlijke banen dankzij CETA klopt niet. De prognoses voorspellen in het meest gunstige geval een toename van de werkgelegenheid met 0,018 procent over 10 jaar. Wat wel zal toenemen is het aantal ongeschoolde en slechter betaalde banen in het geheel van de tewerkstelling. Vooral de KMO’s zullen veel banen verliezen die naar grote bedrijven zullen gaan;
  • de bedrijfsrechtbanken ISDS en ICS blijven onaanvaardbaar, ook in hun herziene vorm. Bedrijven hebben er allen baat bij. Schendingen van de rechten van werknemers kunnen daarentegen niet gesanctioneerd worden door deze rechtbanken. Toekomstige sociale maatregelen zullen leiden tot zware financiële boetes ‘wegens verloren winsten’ of net daarom nooit worden ingevoerd;
  • er zijn geen controlemechanismen voorzien voor het garanderen van gelijke loon voor gelijk werk. Ook op vlak van leefmilieu of gezondheidszorg zijn er geen beschermingen voorzien in het verdrag.

Valentijnbrief van Groen aan Canadese premier Justin Trudeau

De fractie van de Europese groene partijen in het Europees Parlement heeft een open ‘Valentijnbrief’ gestuurd naar Canadees eerste minister Justin Trudeau. Daarin leggen zij hem uit waarom zij op 15 februari tegen het CETA-verdrag zullen stemmen.

Bart Staes, Belgisch EU-parlementlsid voor Groen, wikt zijn woorden niet in zijn persoonlijke verklaring voor zijn neen-stem in ‘CETA is het verkeerde antwoord op Trump’ op zijn website  :

“… het hele politieke discours over CETA is vals: het is een verontrustende cocktail van alternatieve feiten, fact free politics, boerenbedrog, demagogie , bangmakerij en zelfs onbenul. Zelfs Donald Trump wordt er nu bij gesleept als reden om CETA goed te keuren. Plots zijn er maar twee mogelijkheden: aan de ene kant protectionisme en isolationisme en aan de andere kant vrijhandel … De meeste tegenstanders van CETA hebben een toch wat genuanceerder discours.”

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.